2023 eLTER Grand Campaign

Отразяване с фотография, видео и дрон работата на научни станции в 22 държави от Европейската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания eLTER.


Интегрираната европейска научна инфраструктура за дългосрочни екосистемни, критично зонни и социално-екологични изследвания (Integrated European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research), известна още като еЛТЕР (eLTER) - е стратегическа инициатива на Европейската комисия през последните над 15 г.

Мрежата се състои от над 600 научни станции и платформи в 26 държави в Европа и Израел (включително и България), 114 университети, институти и академии и хиляди учени. Тя създава и предлага хармонизирани и стандартизирани данни, услуги и обучения, полезни за законодателите, експертите, бизнеса и гражданите в техните съвместни усилия за намиране на устойчиви решения към големите обществени предизвикателства като: климатичните промени, загубата на биоразнообразие, деградацията на почвата, замърсяването и неустойчивото използване на ресурсите в сухоземните, сладководните и преходните водни екосистеми.

Уникалният социално-екологичен подход на еЛТЕР отговаря на предизвикателството за разбиране на сложните взаимодействия между хората и природата в дългосрочен план чрез своята най-модерна изследователска инфраструктура, колаборативна култура и трансдисциплинарен опит.

След половингодишна подготовка беше стартирана т.нар. Гранд кампания, която цели да обхване в 100 дни пътувания над 30 научни станции в 23 от държавите, част от мрежата. Те целят да предоставят над 1200 снимки с дрон и фотоапарат на пейзажа, оборудването, научните екипи в действие, флората и фауната, както и 48 видеа с дрон и камера на научните станции и техните екипи на 20 езика.

През 2023 година Евгени Димитров в екип с комуникационния мениджър на Гранд кампанията Калоян Константинов обиколи и засне работата на учените в ключови научни станции от мрежата eLTER.